Độc đáo Lễ ăn cơm mới "Giày xí mà" của người Phù Lá

Độc đáo Lễ ăn cơm mới "Giày xí mà" của người Phù Lá

Độc đáo Lễ ăn cơm mới "Giày xí mà" của người Phù Lá

MENU

DU LỊCH BẢO YÊN

Địa chỉ: THỊ TRẤN PHỐ RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI

Email: dulichbaoyenlaocai@gmail.com

Điện thoại:

Website: http://dulichbaoyen.com/