Hội cốm của người Tày ở Bảo Yên, Lào Cai

Hội cốm của người Tày ở Bảo Yên, Lào Cai

Hội cốm của người Tày ở Bảo Yên, Lào Cai